Algemene voorwaarden
zwembad De Doetsekom

OVEREENKOMST

 1. De Doetsekom is gerechtigd de voorwaarden geldende bij de zwemabonnementen en meerbadenkaarten te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die dan zal worden toegepast.

ZWEMABONNEMENT – MEERBADENKAART – LOSSE ENTREE

 1. Zwembad De Doetsekom kent 1 soort zwemabonnement welke gedurende het zwemseizoen, in het betreffende kalenderjaar, geldig is.
 2. Daarnaast kan betaald worden met een meerbadenkaart of een los entreekaartje.
 3. Een abonnementen is persoonsgebonden. Zwembad De Doetsekom is gerechtigd om een identificatie van de klant te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met het abonnement binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.
 4. Betaling van het zwemabonnement vindt plaats bij aankoop van het abonnement bij de receptie van het bad of via de webshop van De Doetsekom.
 5. Bij bestelling via de webshop zijn, na het accepteren van de voorwaarden, de wettelijk regels met betrekking tot bedenktijd van toepassing.
 6. Betaling van de meerbadenkaart / het losse entree vindt plaats bij aankoop van de meerbadenkaart / het losse entree bij de receptie van het bad.
 7. Een abonnement, meerbadenkaart of een losse entree geeft toegang tot het zwembad gedurende het zwemseizoen.
 8. Een zwemabonnement verloopt automatisch aan het einde van het betreffende zwemseizoen.
 9. Een meerbadenkaart van zwembad De Doetsekom is geldig in het huidige zwemseizoen tot 31 mei van het daaropvolgende zwemseizoen.

TARIEVEN

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Doetsekom is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. De Doetsekom is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren.

PRIVACY

 1. Zwembad De Doetsekom volgt de bepalingen van de wet tot de bescherming van persoonsgegevens van 1 september 2001. Zwembad De Doetsekom is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. U gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming.

ZIEKTE / BLESSURE

 1. Bij het niet gebruiken van het abonnement door bijvoorbeeld ziekte of vakantie is er geen restitutie mogelijk van het abonnementsgeld. In geval van langdurige ziekte, blessure of letsel waardoor men geen gebruik kan maken van het zwemabonnement, kan met schriftelijke toestemming van zwembad De Doetsekom restitutie van het abonnementsgeld, naar rato, plaats vinden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Restitutie gebeurt niet met terugwerkend kracht en zal vanaf het moment van aanvragen naar rato worden toegekend. Alleen het bestuur van De Doetsekom kan hier een besluit over nemen

OPENINGSTIJDEN / FEESTDAGEN EN ONDERHOUD

 1. De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. De Doetsekom is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Op nationale feestdagen waarop De Doetsekom gesloten is, vervallen de zwemlessen (geen restitutie van het zwemlesgeld).

Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere abonnementhouder, van De Doetsekom, is verantwoordelijk voor een persoonlijk en rechtmatig gebruik van de kaart.
 2. Zwembad De Doetsekom is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van zwembad De Doetsekom en haar medewerkers.
 3. Iedere klant is zelfverantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch De Doetsekom, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van zwembad De Doetsekom. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers. Ook dit is geheel voor eigen risico.

HUISREGELS

 1. Het is de klant bekend dat zwembad De Doetsekom bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn vermeld op de website dedoetsekom.nl en aanwezig in het zwembad en kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de receptie. Zwembad De Doetsekom kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

SLOTBEPALING

 1. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Zwembad De Doetsekom. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

 

 

Aanvullende voorwaarden
zwemlesabonnementen

Toelichtingen & Voorwaarden

 1. Bij de inschrijving voor de zwemlessen is het verplicht om een zwemabonnement af te nemen.
 2. De totale som voor de zwemlessen dienen uiterlijk bij aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 3. Aanmelden voor de zwemlessen kan gedurende de voorverkoop en alleen aan de kassa van het zwembad.
 4. Een verloren les kan niet worden ingehaald.
 5. Bij het missen van een les zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
 6. In het geval van langdurig ziek zijn, onderbouwd met een doktersverklaring, kan in overleg met het bestuur van Stichting zwembad De Doetsekom restitutie van lesgelden plaatsvinden. Dit zal naar rato plaatsvinden.
 7. Op nationale feestdagen waarop De Doetsekom gesloten is vervallen de zwemlessen. Hiervoor geldt geen restitutie en geen vervangende zwemlessen.
 8. Indien door ouder/verzorger wordt besloten te stoppen met het volgen van zwemles in zwembad De Doetsekom, vindt geen restitutie van het abonnements- en lesgeld plaats. Als blijkt dat een kind voor een bepaalde vaardigheid niet aan de normering van het gehanteerd diploma kan voldoen, wordt er een certificaat uitgereikt.
 9. De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten indien dit noodzakelijk is in het geval van onderhoud of andere gepland activiteiten.
 10. Indien dit onaangekondigde voor meer dan 3 lesweken geldt zal De Doetsekom met een passende compensatie komen.
 11. De tarieven voor de zwemlessen in het betreffende kalenderjaar zijn te vinden op de website dedoetsekom.nl of in het informatieboekje van het zwembad.
 12. De Doetsekom is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven, met betrekking tot de zwemlessen, te indexeren.